ความต้องการตลาดแรงงาน

ผลการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก บริษัท ท๊อปกัน จำกัด รวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จบระดับ ปวช. และ ปวส. รวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60