แนวทางการประกอบอาชีพ

  นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) 

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator) 

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) 

ผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนทเศ (IT Support)