อัตลักษณ์

นักปฎิบัติผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการและสังคม