วิสัยทัศน์/พันธกิจ

มุ่งมันในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี