ครูอาทิตย์ กลีบรัง หัวหน้าแผนกวิชา

คณะคุณครู วัน อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561, เวลา 11:43 น. 289 ครั้ง นายอาทิตย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ
 
  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วุฒิการศึกษา
 
 1.ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปีที่จบ 2545
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
    สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปีที่จบ 2546
3.ปริญญาโท  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่จบ 2550
4.ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่จบ 2559
  งานวิจัยที่สนใจ
 
 - 
  ประวัติการทำงาน
 
 
  วิชาที่สอน
 
-
  คณะกรรมการ
 
  -
  ตำรา
 
   -
  เอกสารประกอบการสอน
 
  -
  งานวิจัย
 
    -
  วิทยากรรับเชิญ
 
   -
  บทความทางวิชาการ
 
   -
  โครงการบริการทางวิชาการ
 
   -